به رنگ سبز

Advertisements

وکالت

وکالت با عدالت هم تراز است
همانند کبوتر همچچو باز است
قضاوت با وکالت همچو یک دست
اگر هر یک نباشد می شوند پست
تو خواهی تا رسی سمت حقیقت
بیا دانش بجوی تا وا شود چشم
وکیلانی که که در حال تلاشند
گل و انبر در این دنیا بپاشند
گل و عطر عدالت گر نباشد
چه بهتر ، پس در این دنیا نباشم
ولی ما سختی دنیا پذیریم
برای صلح آ،وردن، بمیریم
سلاح ما قلم اندیشه ی ناب
عدالت را کنیم برپا چو مهتاب
وکیلم
شغل من بهتر، ترین است
همانند پرستار زمین است
اگر اخلاق در دنیا نباشد
چه بد دنیا شود
تلخ ،می شود شهد
عسل هم بی عدالت زهر مار است
حقیقت ،مهربانی رهسپار است

نقد را بچسب

بخوان
تا نرود سرت گلاه گشاد
تا نخوری غم حال ،گذشته می شود امسال
تلاش کن
ما مامور به انجام وظیفه ایم
تنبلی نه
نتیجه با زحمت میسر است
تو بخوان ترس بی معنیست
تلاش کن منفعتش به خودت به دیگری برسد
یکجا نشستن دوا نمی دهد به شما
اخبار روزانه
فضای مجازی
تلویزیون
در کنار تلاش بد نیست
نه اینکه عمرت را برای آن ببری
پول پول
میدانی
چه معجزه ها نکرده برای بشر
فقرا پول می خواهند
لقمه نانی بخرند سیر شوند
یاد آن ها که نباشد کافی
تلاش برای خودت نکنی
خیانت کرده ای به بشر
سود برسان
در حرفه ات
تلاش کن
تو حق تنبلی نداری
آینده اگر به جای خوبی نرسم
تو بگو این احمق
حق ندارد که بشر بر خودش ای دوست بنامد حتی
هنگام مرگ چنین ز من بپرسید
تو در روز جقدر مطالعه کردی
چقدر برای هدف هایت تلاش نمودی زمانت کجا رفت
چرا رفت
چرا اینجا تو خرجش بد نمودی
بشر محدودیت دارد
ولی حتی اگر یک سال روزش بود
و میلیون عمر هر قردی
اگر عمرش تلف سازد
که هیچ است
اگر توانی
همین روزها را دریاب
حرف فقط نزن
عمل
موبایلت دشمنت شده است
از خودت جدایش کن
رها شو
کتاب ها را بچسب
پیام های تلگرام
هیچ سودی به تو نمی دهد
از روزت استفاده کن
کتاب
مقاله بخوان
آدم یاش
به حقیقت رسیده ای
آری تلاش
اما اگر
حرف زنی عمل نکنی
هیچی
خر مگسی
فقط آگاه باش
هرکس تلاش بکند
موفقیت به سمتش پرواز می کند
از فردا نترس
از امروزت هراسان باش
به چه صرفش نموده ای
نقد را محکم بچسب